Курс призначений для підготовки до державної підсумкової атестації з математики в дев'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладах. Використані завдання із збірника "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9 клас / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. − Харків: Гімназія, 2016 − 160 с.

Головною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами алгебраїчної науки, вивчення основних алгебраїчних систем, виховання алгебраїчної культури, необхідної для глибокого розуміння цілей і задач як основного шкільного курсу математики, так і інших математичних дисциплін, що вивчаються у вузі.

Завданням даної дисципліни є оволодіння студентами сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями алгебри в різних задачах математики, підготовка до їх використання в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття алгебри, зокрема такі як множина, відображення множин (ін'єктивне, сюр'єктивне, бієктивне), обернене відображення, комплексне число, поле комплексних чисел, алгебраїчна та тригонометрична форми запису комплексного числа, система лінійних рівнянь, матриця, перестановка та підстановка (їх парність), детермінант матриці, обернена матриця, n-вимірний векторний простір, лінійно залежна система векторів, ранг матриці, многочлен, найбільший спільний дільник многочленів, корінь многочлена (його кратність), незвідний многочлен, раціональна функція.

Головною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами алгебраїчної науки, вивчення основних алгебраїчних систем, виховання алгебраїчної культури, необхідної для глибокого розуміння цілей і задач як основного шкільного курсу математики, так і інших математичних дисциплін, що вивчаються у вузі.

Завданням даної дисципліни є оволодіння студентами сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями алгебри в різних задачах математики, підготовка до їх використання в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття алгебри, зокрема такі як множина, відображення множин (ін'єктивне, сюр'єктивне, бієктивне), обернене відображення, комплексне число, поле комплексних чисел, алгебраїчна та тригонометрична форми запису комплексного числа, система лінійних рівнянь, матриця, перестановка та підстановка (їх парність), детермінант матриці, обернена матриця, n-вимірний векторний простір, лінійно залежна система векторів, ранг матриці, многочлен, найбільший спільний дільник многочленів, корінь многочлена (його кратність), незвідний многочлен, раціональна функція.

Головною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами алгебраїчної науки, вивчення основних алгебраїчних систем, виховання алгебраїчної культури, необхідної для глибокого розуміння цілей і задач як основного шкільного курсу математики, так і інших математичних дисциплін, що вивчаються у вузі.

Завданням даної дисципліни є оволодіння студентами сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями лінійної алгебри в різних задачах математики, підготовка до їх використання в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття ліній­ної алгебри, зокрема такі як лінійний простір, ізоморфізм лінійних просторів, підпростір лінійного простору, фактор-простір, лінійно залежна система векторів, базис лінійного простору, координати вектора, пряма сума підпросторів, лінійне відображення лінійних просторів, лінійний оператор, власне значення та власний вектор лінійного оператора, нормальна форма Жордана, евклідів простір, ортонормований базис, ортогональне допов­нення, ортогональний оператор, симетричнийоператор, квадратична форма, ранг квадратичної форми, нормальний та канонічний вигляд квадратичної форми, додатно визначена квадратична форма.

Студент повинен вміти: знаходити координати вектора у заданому базисі, обчислювати матрицю переходу від одного базису до іншого, знаходити базиси суми та перетину підпросторів скінченновимірного лінійного простору, знаходити матрицю лінійного оператора скінченновимірного лінійного простору, знаходити ядро та обрах лінійного оператора, обчислювати власні значення та власні вектори лінійного оператора, знаходити нормальну форму Жордана матриці, ортогоналізувати лінійно незалежну систему векторів, знаходити канонічний вигляд квадратичної форми.