Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. А також, сформувати у людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки і безпеки тих, хто її оточує; навчити людину розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності, ідентифікувати потенціальні небезпеки, тобто розпізнавати вид, визначати величину та імовірність їх появлення, визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек, використовувати нормативно-правову базу захисту людини та навколишнього середовища, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію, використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини у сучасному навколишньому середовищі.

Метою дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів у на­прямку  вивчення технологій інтелектуального аналізу даних, штучного інтелекту, прийняття рішень при вирі­шенні складних, важко формалізованих та слабко структурованих проблем, на­буття практичних навичок розробки семантичних порталів знань, прикладних експертних систем, розробки моделей, методів та інструментальних засобів вирі­шення проблем, що супроводжуються неповнотою, неоднозначністю, відсутністю даних.

Завданнями курсу є ви­вчення принципів та методів автоматизації розумної поведінки та їх застосування для створення інтелектуальних систем, а також формування системних базових уявлень, первинних знань, вмінь і навичок студентів по основах інженерії знань та нейроі­нформатиці, як двох напрямках побудови інтелектуальних систем.


Курс присвячений ознайомленню та вивченню результатів сучасних досліджень із питань розробки й упровадження прикладних методів комбінаторної оптимізації. У ньому розглядаються питання формалізації, класифікації та оцінювання обчислювальної складності задач комбінаторної оптимізації, сучансі підходи до їх розв'язування.

Курс присвячений опануванню основними прийомами створення серверних додатків з використанням мови програмування PHP.