Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія суїцидальної поведінки» є ознайомлення з фундаментальними засадами психології суїцидальної поведінки, основними засобами попередження та профілактики самогубств.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5.       Цінування      та        повага різноманітності        та мультикультурності.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

СК13. Здатність планувати і здійснювати самостійну професійну діяльність в звичайних та екстремальних умовах різних галузей психологічної практики.

СК14. Здатність використовувати інноваційні методи, техніки та технології у контексті розвитку особистісної та професійної компетентності.


  Мета вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка вищої школи» полягає у підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 053-Психологія, освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня до педагогічної діяльності через надання знань про  психолого-педагогічні умови організації педагогічного процесу у вищій школі, а саме: про психологічні явища, які зумовлюють процеси навчання та виховання; про загальнонаукові принципи викладання у вищій школі та головні форми організації навчального процесу; про особливості  взаємодії викладач-студент.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

        Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної наукита / або практики.

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

СК12. Здатність до практичної реалізації знань про теоретико-методологічні аспекти педагогічної діяльності, закономірності та  принципи її ефективної організації та форми проведення.

СК13. Здатність планувати і здійснювати самостійну професійну діяльність в звичайних та екстремальних умовах різних галузей психологічної практики.

СК14. Здатність використовувати інноваційні методи, техніки та технології в контексті розвитку особистісної та професійної компетентності.

СК15. Здатність до педагогічної рефлексії в контексті виконання конкретних педагогічних завдань, психологічна готовність до педагогічної діяльності.


Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Освітньо-професійна програма: Психологія

Кількість кредитів: 3

Рік підготовки: 1, семестр: 1

Компонент освітньої програми: обов’язкова

Мова викладання: українська

Викладач: Михайлишин Уляна Богданівна, доктор психологічних наук, професор.

Опис дисципліни

1. Актуальність курсу. В останні роки злочинність в нашій країні придбала справді катастрофічні масштаби. Це зумовлено, насамперед, найважчою соціально-економічною кризою, ламкою моральних устоїв суспільства, взаємним впливом негативних чинників зовнішнього середовища і особистості злочинця. Важливу роль в цьому грає аморальна поведінка батьків, криза в сімейних відносинах, помилки в шкільному і сімейному вихованні.

Знання психологічних особливостей субкультури злочинного світу сприяє правильному вирішенню задач розслідування і профілактики злочинів. Використовуючи ці знання, практичний психолог забезпечить правильну діагностику особистості конкретного злочинця, індивідуальний підхід до нього, вибір і застосування найбільш відповідних адекватних тактичних прийомів при проведенні оперативно-слідчих заходів.

2. Метою вивчення дисципліни «Психологія злочинного світу» є формування компетентностей щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку психології злочинного світу, особистості та групи як суб’єктів кримінального правопорушення.

3. Проблематика (зміст дисципліни), яка буде розглянута у процесі вивчення навчальної дисципліни. Кримінальна психологія у системі психології та правознавства. Поняття причин і умов злочинності. Латентна злочинність. Психологія злочинної поведінки. Психологія особи злочинця. Кримінальна субкультура.  Психологічні аспекти організованої злочинності.  Психологія неповнолітніх правопорушників. Психологія жіночої злочинності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-        предмет завдання та історію розвитку кримінальної психології;

-        класифікацію причин та умов злочинності;

-        види та детермінанти латентної злочинності;

-        закономірності формування стереотипних форм поведінки злочинців;

-        психологічні причини злочинної поведінки;

-        психологію особи злочинця, класифікацію злочинних типів;

-        ознаки  та структуру кримінальної субкультури;

-        закономірності організації спілкування у середовищі злочинців;

-        класифікацію та психологічні особливості різновидів організованої    злочинності;

-        психологічні особливості  злочинної поведінки неповнолітніх;

-        детермінанти жіночої злочинності.

вміти:

-        виявляти факти прихованої передачі інформації злочинцями;

-        визначати значення інформації, що передається злочинцями;

-        встановлювати приналежність конкретного злочинця до певного рівня злочинної ієрархії.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Андросюк В.Г. Юридична психологія. / В.Г.Андросюк, Л.І.Казміренко, Я.Ю.Кондратьєва - К.: Видавничий дім, 2000.- 351 с.

2. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник / А.М.Бандурка, С.П.Бочарова, Е.В.Землянская - X., 2001. - 685 с.

3. Бедь М.М. Юридична психологія / М.М.Бедь. - К.: Каравела , Л.: Новий світ - 2000; Магнолія плюс, 2003.- 376 с.

4. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. посіб./ В. Й. Бочелюк – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 334 с.

5. Бочелюк В. Й. Кримінально-виконавча психологія / В. Й. Бочелюк, Т. А. Денисова. – Х.: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 630 с.

6. Будіянський М. Ф. Кримінальна психологія. Навчальний посібник / М. Ф. Будіянський. – К.: Феникс, 2011. – 382 с.

7. Дэвид Кантер. Криминальная психология, пер. с англ. / Дэвид Кантер. – Х.: Гуманитарный центр, 2021. – 368 с.

8. Еникеев М. И. Юридическая психология: с основами общей и социальной психологии: учебник / М. И. Еникеев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 640 с.

9. Еникеев М. И. Юридическая психология. Учебник / М. И. Еникеев. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2018. – 512 с.

10. Кацавець Р. С. Кримінальна психологія: Навчальний посібник / Р. С. Кацавець. – К.: Алерта, 2018. – 122 с.

11. Кацавець Р. С. Основи правової культури юриста. Навчальний посібник / Р. С. Кацавець. – К.: 2017. – 135 с.

12. Кацавець Р. С. Професійна етика юриста. Навчальний посібник / Р. С. Кацавець. – К.: 2016. – 150 с.

13. Кацавець Р. С. Юридична психологія. Навч. посіб. 2-ге вид., доповн. / Р. С. Кацавець. – К.: Алерта, 2019. – 150 с.

14. Кацавець Р. С. Юридична деонтологія. Навчальний посібник / Р. С. Кацавець. – К.: 2014. – 126 с.

15. Коновалова В.О. Юридична психологія. Академічний курс / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько.- К.: Видавничий дім, 2004.- 421 с.

16. Коновалова В. О. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту / В. О. Коновалова, В.Ю. Шепітько - Харків : Право, 2019. - 192 с.

17. Криминальная психология. Курс лекций / О. Д. Ситковская, М. С. Андрианов, М. В. Кроз, Н. А. Ратинова. – М.: Проспект, 2016. – 153 с.

18. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій (Особлива частина) / Александров Ю.А., Гаврилишин А.П., Гринчак В.М., Джужа О.М., Лихолоб В.Г. - К., 2000. - 201 с.

19. Мухіна Г. В. Юридична психологія: навчально-методичний посібник / Г. В. Мухіна. – К.: Дакор, 2019. – 236 с.

20. Николаева Е. Ю. Юридическая психология: учеб. пособие / Е. Ю. Николаева, М. Ю. Плетнев. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 94 с.

21. Романов В. В. Юридическая психология. Хрестоматия: учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Романов, Л. Н. Котлярова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 471 с.

22. Самойлов О. Є. Юридична психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Самойлов, М. С. Корольчук та ін. – К., 2015. – 432 с.

23. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 360 с.

24. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология: учебное пособие / И. Н. Сорокотягин. – М.: Дашков и К°, 2017. – 224 с.

25. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум. / Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 360 с.

26. Тазин И.И. Криминальная психология: учебное пособие / И.И. Тазин. – Томск: издательство ТГПУ, 2012. – 200 с.

27. Усиевич А. Р. Юридическая психология. Учебник / А. Р. Усиевич. – М.: Юстиция, 2020. – 296 с.

28. Фурманов И. А. Юридическая психология. Хрестоматия / И. А. Фурманов, И. Е. Метлицкий. – М.: БГУ, 2018. – 270 с.

29. Шевченко А. М. Юридическая психология: учеб. пособие / А. М. Шевченко, С. И. Самыгин, П. С. Самыгин. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 270 с.

30. Шепітько В. Ю. Юридична психологія: підручник. 3-тє вид., переробл. і допов. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова. – Х.: Право, 2019. – 288с.

31. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с.

32. Юридична психологія : підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2019. – 285с.

Допоміжна література

1. Антонян Ю.М. Серийные сексуальне убийства. Уч. Пособие / Ю.М.Антонян , В.А. Верещагин и др. – М.: 1997.- 203 с.

2. Багмет А.М. Квалификация и расследование преступлений, связанных с сексуальным насилием. / Багмет А.М., Бычков В.В. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 368 с.

3. Гарькавець С. О. Проблема віктимності особистості та її психологічні класифікації / С.О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2019. - № 2. - С. 79-90.

4. Гребенюк М.О. Історія психологічного дослідження поняття агресії / Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.85-88.

5. Гумін О. М. Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи / О. М. Гумін, І. М. Зубач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 825. - С. 315-322.

6. Єрмакова Н. О. Психологічні особливості маніпулювання свідомістю як властивості кримінальної субкультури / Н. О. Єрмакова, А. Є. Мережкіна // Молодий вчений. - 2017. - № 4. - С. 236-241.

7. Дубягин В. Следующая жертва – ты. Азбука безопасности / В. Дубягин. - М., 1995. - 162 с.

8. Дуглас Д. Я – серийный убийца. Откровения великих маньяков. / Д. Дуглас, М. Нокс – М.: Алгоритм, 2017. - 336 с.

9. Зякун А.І. Методологічні основи юридичної психології як науки / А.І. Зякун, Р.О. Дегтяр // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 6(19). - С. 7-10.

10. Крюкова Е.С. Серийные убийства. / Е.С. Крюкова - М.: РУСАЙНС, 2017. - 284 с.

11. Ломброзо Ч. Женщина преступница и проститутка / Ч. Ломброзо, Г. Ферреро – Ставрополь ,1991. - 224 с.

12. Медведєв В.С. Кримінально-психологічна характеристика умисного серійного вбивці / Медведєв В.С., Левенець О.А. // Юридична психологія. – Випуск №1 (18). – 2016. – С. 151-160.

13. Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності.: навч. посіб. / В.С. Медведєв - К., 2012.

14. Михайлишин У.Б. Особливості емоційних станів неповнолітніх з делінквентними формами поведінки: монографія. / У.Б. Михайлишин – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2013. – 224 с.15. Михайлишин У.Б. Психологія злочинного світу: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять із дисципліни «Психологія злочинного світу» / Михайлишин У.Б. – Ужгород, 2018.– 20 с.

16. Михайлишин У.Б. Психологічні особливості поведінки підлітків-делінквентів / Михайлишин У.Б. // Матеріали ІІІ наук.-практ.конф.,Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти,18 березня 2011 р., м.Харків.-Х.: Харк. нац. ун-т внутр.справ МВС України, 2011. – С. 227-280.

17. Михайлишин У.Б. Особливості розвитку підлітка-делінквента / Михайлишин У.Б. // Соціологія у правоохоронній діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.-практ. конф., 30 березня 2011 р., м. Харків.- Х.: ХНУВС, 2011. – С. 86-91.

18. Михайлишин У.Б. Особливості емоційно-вольової регуляції підлітків з делінквентною формою поведінки / Михайлишин У.Б. // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі: зб. наук. ст. матеріалів І Міжвузівської наук.-практ. конф., 7-8 жовтня 2011р., м.Харків.- Х. : ХНПУ , ХОГОКЗ, 2011. – С. 170-174.

19. Михайлишин У.Б. Агресивність делінквентних підлітків / Михайлишин У.Б. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали “круглого столу” .,11 листопада 2011 р., м.Харків.- Х. : ХНУВС, 2011. – С. 268-271.

20. Михайлишин У.Б. Аналіз особливостей розвитку девіантної поведінки підлітків / Михайлишин У.Б. // Зб. наук. праць. Проблеми екстремальної та кризової психології. – вип. 9. – Харків : УНЦЗУ , 2011. – С. 191-199.

21. Михайлишин У.Б. Особливості ціннісних орієнтацій неповнолітніх осіб із девіаціями поведінки / Михайлишин У.Б. // Зб. наук. праць. Проблеми екстремальної та кризової психології . – вип. 10. – Харків : УНЦЗУ , 2011. – С. 54-58.

22. Михайлишин У.Б. Особливості правової соціалізації неповнолітнього делінквента на ІІ конференцію молодих науковців/ Михайлишин У.Б. // “Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем”., 16-17 березня 2012 р., м.Львів. - Львів : Акад. сухоп. Військ, 2012. – С. 82-84.

23. Михайлишин У.Б. Особливості ціннісних орієнтацій неповнолітніх правопорушників / Михайлишин У.Б. // Вісник Нац. ун-ту оборони України. Зб. наук. праць. – К. : НУОУ , 2012. – Вип. 2 (27). – С. 207-212.

24. Михайлишин У.Б. Психологічна характеристика агресивних протиправних дій неповнолітніх / Михайлишин У.Б. // Сб. науч. трудов. Материалы Первой Международной научно-практической конференции 23 марта 2012 года/ Под общ. Ред. В.В. Сулицкого. – Горловка, 2012. – С. 46-51.

25. Михайлишин У.Б. Вплив суспільних та особистісних чинників на агресивність делінквентних підлітків / Михайлишин У.Б. // Вісник Нац. ун-ту оборони України. Зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2012. – Вип. 4 (29). – С. 198-205.

26. Михайлишин У.Б. До проблеми правової соціалізації неповнолітніх делінквентів У.Б. Михайлишин // Бочаровські читання: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 29 березня 2013 року). - Харків : ХНУС , 2013. - С. 127-129.

27. Михайлишин У.Б. Особливості проявів тривожності неповнолітніх делінквентів / Михайлишин У.Б. // Зб. наук. праць. Проблеми екстремальної та кризової психології. – Вип. 13. – Харків: УНЦЗУ, 2013. – С 186-196.

28. Михайлишин У.Б. Детермінанти розвитку негативних емоційних станів, що сприяють делінквентним формам поведінки неповнолітніх / Михайлишин У.Б. // Освіта регіону: Політологія, Психологія, Комунікації: Університет “Україна”, 2013. – Вип. 4 (34). – С. 268-274.

29. Михайлишин У.Б. Мотивація як фактор професійного росту працівників органів внутрішніх справ / Михайлишин У.Б. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: Матеріали наук.-практ.конф., (Харків, 14 березня 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. С. 60-63.

30. Михайлишин У.Б. Емоційний стан як системоутворюючий чинник поведінки неповнолітнього делінквента / Михайлишин У.Б. // Теоретичні та прикладні проблемипсихології: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2014. – №.1 (33). – С. 246-253.

31. Михайлишин У.Б. Саморегуляція психічних станів у працівників органів внутрішніх справ / У.Б.Михайлишин // Гуманітарний вісник ДВН “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” –Вип. 31.– К.: Гносис, 2014. – С. 107-113.

32. Михайлишин У.Б. Особливості саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ / Михайлишин У.Б., Токарєва В.А. // Теоретичні та прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2014. – Вип. 2 (34). – С. 195 – 202.

33. Михайлишин У.Б. Особливості розвитку емоційно - вольової сфери працівників органів внутрішніх справ / Михайлишин У.Б. // Теоретичні та прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. - Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2014. - №.3 (35). – С. 231-241.

34. Михайлишин У.Б. Прояви професійної деформації працівників міліції / Михайлишин У.Б. // Теоретичні та прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць. - Северодонецк: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2015. – Вип.1 (36). – С. 275-286.

35. Михайлишин У.Б. Розвиток професійного стресу у працівників органів внутрішніх справ / Михайлишин У.Б. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: Матеріали наук.-практ.конф., (Харків, 16 квітня 2015 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2015. - С. 43-46.

36. Михайлишин У.Б. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ / Михайлишин У.Б. // Теоретичні та прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць. - Северодонецк: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2015. – Вип.2 (37). – С. 260-267.

37. Михайлишин У.Б. До питання формування системи цінностей майбутніх правоохоронців / Михайлишин У.Б. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: Матеріали наук.-практ.конф., (Харків,5 квітня 2016р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. - С. 57-58.

38. Михайлишин У.Б. Фактори формування адиктивної поведінки особистості / Михайлишин У.Б., Шмідзен І.Ю. // Актуальні проблеми психології особистості та міжообистісних відносин. Матеріали Х Міжнародної наукової практичної конференції, 23 квітня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський / за ред. С.Д.Максименка, Л.А Онуфрієвої. – Кам’янець – Подільський: Аксіома , 2018. – С.105-108.

39. Михайлишин У.Б. Теоретико- методологічне дослідження детермінант виникнення адиктивної поведінки у студентів / У.Б. Михайлишин // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнко ; Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. –Вип. 41. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С. 176-187.

40.Mykhaylyshyn U.B.Іnfluence of temperament on the formation of addictive behaviour of students// Mykhaylyshyn U.B.,Iryna Schmidzen//.Evropská věda: European science Scientificjournal. – 2018. – № 5.- P. 154-162.

41. Михайлишин У.Б. Психологічні особливості адиктивної поведінки студентів // Михайлишин У.Б., Шмідзен І.Ю. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. Праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2019– № 3(47). – С.110-119.

42.Михайлишин У.Б. Теоретичний аналіз проблеми впливу конформізму на виникнення адиктивної поведінки студентів // Михайлишин У.Б., Шмідзен І.Ю. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – № 1(48). – С.143-149.

43. Михайлишин У.Б. Мотиваційний компонент психологічної готовності правоохоронців до екстремальної діяльності / Михайлишин У.Б. // Вісник національного університету оборони України. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 1. (51). – С.93-100.

44. Михайлишин У.Б. Теоретичний аналіз проблеми взаємозв’язку девіантної поведінки та креативності / Михайлишин У.Б., Шмідзен І.Ю.// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. – С. 307-319

45. Михайлишин У.Б. Психологічні особливості девіантної поведінки підлітків у сім'ях із різними стилями виховання // Михайлишин У.Б., Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – №1 (51)- С.152-167.

46. Михайлишин У.Б. Роль основних компонентів особистості у процесі делінквентної поведінки /Михайлишин У.Б. // Scientific Collection «InterConf», (45): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (March 16-18, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. – p. 165-169.

47. Mykhaylyshyn U. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників / Mykhaylyshyn U. // The 12th International scientific and practical conference «The world of science and innovation» (July 1-3, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. – Р. 238-242

48. Михайлишин У.Б. Вплив акцентуацій характеру на агресивну поведінку підлітків / Михайлишин У. Б., Ільїна В.М. //Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – №2(55) – С.83-100.

49. Седих К.В. Делінквентний підліток: навчальний посібник із психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків для студентів психологічних, педагогічних, соціальних, юридичних спеціальностей та інтернів-психіатрів / К.В. Седих, В.М. Моргун. – 3-є вид. – Київ: ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «Слово», 2019. – 272 с.

50. Супрун Т.М. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх / О.М. Гулько, Т.М. Супрун //Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства: зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. конференції, 4 листопада 2016 р., Вінниця; Держ. фіскальна служба України, Ун-т Держ. фіскальної служби України. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - С. 130-136.

51. Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник: пер. с англ. и нем. / В. Франкл . - М.: Прогресс, 1990 - 368 с.

52. Хабаров А. И. Тюрьма и зона / А.И.Хабаров . - М.: Центрполиграф, 1997. - 396 с.


  Навчальна програма з даної дисципліни спрямована на формування у студентів (освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр) цілісного погляду на історичний шлях розвитку психології та навичок аналізу психологічних концепцій, ведення дискусій, визначенні свого погляду на наукові проблеми.

Історія психологічної науки, як і системи наукового знання загалом, може досліджуватись та інтерпретуватись через послідовність виникнення, становлення і розвиток основних вчень, напрямів і шкіл, що зумовили її динаміку. Знання і розуміння закономірностей та основних фактів історіогенезу психологічної науки є необхідним компонентом навчального процесу у становленні психолога-професіонала.

Мета навчальної дисципліни – показати багатство психологічних ідей у їхньому розвитку.

Це зумовлено сучасним етапом політичного, соціально-економічного і духовного розвитку суспільства, завданням формування відношення до світу, до себе, до інших, потребами соціальної практики. Адже бачення психологічної проблематики у її розвитку вказує на рівень загальної культури психологічного мислення і професійної зрілості психолога.

Предметом курсу «Історія психології» є вивчення генези розвитку поглядів на природу психічного. Завдання курсу полягає в тому, щоб показати важливість знання історичних коренів наукових знань для осмислення системи ідей та категорій, що утворюють зміст психологічної науки.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія дітей з інтелектуальними порушеннями та із ЗПР» є підготовка фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітнім ступенем бакалавра відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціальна освіта»; ознайомлення з базовими поняттями дисципліни, закономірностями і специфічними особливостями пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку та із інтелектуальними порушеннями, завданнями, механізмами, прийомами корекційного навчання означеної категорії дітей; особливостями застосування психодіагностичних обстежень; особливостями організації комплексного підходу до психологічного супроводу дітей в умовах інклюзивної освіти.


Метою курсу «Психологія сім’ї»: є ознайомлення студентів з еволюцію сім’ї, особливостями життєвого циклу сім’ї та закономірностями її динаміки, чинниками дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, основними проблемами сучасної постмодерної сім’ї.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 


Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  (СК):


СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

 СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 


МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія спілкування» є засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування, формування навиків|навичок| аналізу смислів та змісту комунікаційних актів, навиків розпізнання невербальної сигналізації та емоцій співбесідника, навиків збереження комунікативної рівноваги та ефективності комунікації; розвиток комунікативного потенціалу студентів та комунікативних здібностей, необхідних для професійної діяльності психолога.

 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

 

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК11. Здатність зберегти та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  (СК):

 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

СК11. Здатність дотримуватись норм професійної етики.

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.