Факультет здоров'я та фізичного виховання створений 01 лютого 2017 р. шляхом об'єднання факультету здоров'я людини та загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання. На факультеті проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей: 227 - Фізична терапія, ерготерапія; 016 - Спеціальна освіта (спеціалізація Олігофренопедагогіка. Логопедія»); 017 - Фізична культура і спорт; 014 - Середня освіта (фізична культура).

Допомогти з Search courses

        Матеріали лекційного курсу навчальної дисципліни «Теорія і практика національної системи загальної теорії спорту для всіх». Призначений для студентів, які проходять підготовку за спеціальностями: 017 - фізична культура і спорт та 014 - середня освіта (фізична культура).  Навчальний посібник  може бути використаним викладачами факультету здоров’я та фізичного виховання для підготовки до теоретичних і практичних занять.


 Мета: засвоєння студентами теоретичних знань і методичних навичок з дисципліни «Загальна теорія спорту для всіх».

Завдання: вивчення загальної теорії і практики національної системи спорту для всіх; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок у проведенні масових спортивних заходів; оволодіння основами організації показових виступів та спортивних змагань, методики спортивного тренування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

·        історію теорію і практику спорту для всіх в системі підготовки фахівців фізичної культури і спорту;

·        цілі,  мотивацію до рухової активності та структуру системи спорту для всіх;

·        зміст та форми організації спорту для всіх як соціального явища;

·        функції системи спорту для всіх; принципи державного управління спортом для всіх в Україні;

·        завдання, структура і форми роботи центрів фізичного здоров’я населення «спорт для всіх»;

·        види спорту, що не входять до програми олімпійських ігор; спортивно-технічні і прикладні види спорту;

·        види спорту для осіб з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку

  В м і т и:

·        організовувати діяльність центрів здоров’я «спорт для всіх»;

·        забезпечувати управління системою спорту для всіх;

·        організовувати спортивну роботу як спеціалізований напрям фізичного виховання;

·        організовувати і проводити спортивні змагань та показові виступи.

         Загальний обсяг - 120 години (4 кредити ETCS), складається з лекційного курсу – 32 годин, практичних занять – 28 годин, самостійної роботи студента – 60 годин. Пакет контрольних завдань складається з 60 тестових завдань (6 варіантів по 10 тестів), Правильна відповідь за кожне тестове завдання оцінюється у 10 балів, таким чином, максимальна оцінка за комплексну контрольну роботу, що може отримати студент, становить 100 балів.