Модуль знайомить  студентів ІІІ курсу /відділення англійської, німецької та французької філології факультету РГФ/ у першому семестрі з визначними явищами світової літератури 1918 - 1990-х рр., життям і творчістю провідних письменників Європи, Росії, Північної і Південної Америки, особливостями їхньої поетики.

Курс дисципліни «Аналіз художнього тексту» має на меті розвинути у студентів навички комплексного стилістичного аналізу та інтерпретації текстy, включаючи вміння пояснити, як і за допомогою яких засобів досягнуто певного стилістичного ефекту, тобто, у більш широкому розумінні, вміння проаналізувати матеріальне підгрунтя естетичної функції художнього мовлення.

            Завдання курсу передбачають:

·навчити студентів застосовувати положення і поняття лінгвостилістики, інтерпретації тексту на конкретному мовленнєвому матеріалі,

·виробити у студентів вміння грамотно викладати власні спостереження, власне розуміння прочитаного, користуючись відповідною метамовою,

·аналізувати художні тексти з точки зору їх стилістично-релевантної синтаксичної побудови, а такоє з огляду на текстові семасіологічні та фоностилістичні особливості,

·навчити студентів виявляти в тексті різні композиційно-мовленнєві форми та аналізувати їх роль у конкретних текстових фрагментах,

·навчити студентів аналізувати механізми накопичення додаткової інформації, в художньому тексті, процеси смислотворення, що здійснюються за рахунок взаємодії мовних одиниць різних рівнів та шляхом актуалізації різнорівневих мовних засобів.

Курс спирається як на знання студентами дисциплін загальнофілологічного циклу: стилістики, лексикології, теорії літератури, лінгвокраїнознавства, літературознавства, так і на досвід практичної роботи з художнім текстом. Курс пов'язаний з теорією і практикою перекладу, що безпосередньо використовує результати аналізу художнього тексту.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета- дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової творчості у професійно орієнтовані дисципліни, сформувати наукову культуру студентів.

Завдання- навчити майбутніх філологів обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв'язання поставлених у роботі завдань, визначати об'єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, літературно і технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну. 

Предмет навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" включає вивчення теоретико-методологічного підґрунтя і експерементальних досліджень з метою здійснення науково-дослідницької діяльності.