Допомогти з Search courses

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини

Спеціальність: 6.030203 міжнародні економічні відносини

Статус курсу: нормативний   Рік, семестр - 4 рік, 7 семестр

Анотація: Мета вивчення дисципліни: формування системи знань з обліку та аналізу зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій. Завдання: вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання з іноземними контрагентами; набуття вмінь аналізу, документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Форма контролю: іспит (письмовий)