Допомогти з Search courses

Екологічне право - відносно молода галузь права. Тільки в кінці 50-х - початку 60-х років почались серйозні правові дослідження в галузі правової охорони природи. Виникнення законодавства про охорону довкілля - це природна реакція суспільства на забруднення природи, її деградацію. Зараз людство досягло такого рівня розвитку, коли практично будь-яка дія людини спричинює вплив на навколишнє природне середовище. Тому головне завдання екологічного права-сприяти вирішенню проблем охорони довкілля.

 

Екологічне право регулює широке коло суспільних відносин, які виникають в процесі взаємодії природи і суспільства, і служить забезпеченню найбільш ефективного, раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища, як умови життєдіяльності людини.

 

Основним джерелом цієї галузі виступає Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". На його базі розроблені Водний кодекс, Лісовий кодекс, Кодекс про надра, Закони: "Про охорону атмосферного повітря", "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про екологічну експертизу", «Про екологічну мережу України» та ряд інших законів і підзаконних актів.

 

Застосування екологічного законодавства в умовах екологічної та економічної кризи, переходу до ринкової економіки є дуже складним завданням і одним з основних, відповідальних напрямків роботи правоохоронних органів. Без кваліфікованих спеціалістів в галузі охорони і використання довкілля нам навряд чи впоратись з екологічними проблемами. Підготовка юристів - екологів повинна стати одним з пріоритетних напрямів у природоохоронній діяльності держави на сучасному етапі. Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями у галузі правової охорони довкілля в рамках сучасного екологічного права.

 

Курс "Екологічного права" спрямований на формування у студентів еколого-правового світогляду, еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення екологічного правопорядку, формування умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації екологічної правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства.

 

Матеріал курсу “Екологічне право” базується на теоретичних знаннях, отриманих під час вивчення теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного права і є у свою чергу основою для вивчення аграрного і земельного права, а також екологізованих норм господарського, фінансового та деяких інших галузей права.

 

Предметом навчальної дисципліни “Екологічне право” є однойменна галузь права та законодавства, а також практика реалізації відповідних норм різноманітними суб’єктами.

В результаті вивчення дисціпліни студенти повинні:

знати:

проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері екологічних відносин,

діюче екологічне законодавство;

основні поняття та елементи правового механізму охорони довкілля;

правовий режим охорони та використання окремих природних об’єктів;

юридичні засоби захисту та забезпечення прав і інтересів громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища;

вміти:

порівнювати та аналізувати норми екологічного законодавства;

тлумачити і застосовувати чинне екологічне законодавство;

узагальнювати еколого-правову практику та робити відповідні висновки;

давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з використанням і  охороною довкілля.

 Відповідно до начального плану курс «Екологічне право» включає лекції, семінарськи (практичні) заняття та самостійну роботу студентів.

 

 


Цивільно-правова документація є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Згідно навчального плану підготовки юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" вивчення навчальної дисципліни "Актуальні проблеми цивільного процесуального права" здійснюється студентами на V курсі.

Теоретичні засади курсу лекції з проблем цивільного процесуального права складають історичні та сучасні законодавчі і нормативно-правові джерела та досягненнях юридичної науки в даній сфері

Цивільно-правова документація є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Згідно навчального плану підготовки юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" вивчення навчальної дисципліни "Цивільно-правова документація" здійснюється студентами на ІV курсі, в 2 семестрі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність правовідносин щодо підготовки та складання цивільно-правових та процесуальних документів.

Теоретичні засади курсу лекції з "Цивільно-правова документація" складають історичні та сучасні законодавчі та нормативно-правові джерела, концепція складання цивільно-правових та цивільно-роцесуальних документів.

Метою викладання навчальної дисципліни "Цивільно-правова документація" є глибоке засвоєння знань про цивільно-правову документацію як окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування цивільних та цивільний процесуальних норм.

Основними завданнями вивчення дисципліни " Цивільно-правова документація" є формування у студентів спеціальних знань щодо поняття та принципів складання цивільно-правових та процесуальних документів, що є одним із важливих етапів в юридичній діяльності

Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Ужгородського національного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; зростаючої ролі цивільного процесуального права в демократичному правовому суспільстві, яке гарантує право всіх громадян на судовий захист, а також право на оскарження в суді дій посадових осіб; засвоєнні порядку розгляду й вирішення цивільних справ у загальних судах, третейських судах; розумінні безпосереднього зв'язку норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.

Мета курсу - допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти природу і сутність цивільних процесуальних відносин, процесуальний порядок захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, здобути знання про основні принципи та норми цивільного судочинства, зміст Цивільного процесуального кодексу України, розкрити питання про цивільну юрисдикцію справ, регламентування прав і обов'язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін.; підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Навчальний курс включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, наказне провадження, провадження в судах першої, заочний розгляд справи, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження тощо.

Цивільне право України. Особлива частина -- одна з основних фундаментальних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах юридичного профілю.Без знань цивільного права неможлива підготовка юриста до будь-якої форми юридичної діяльності.

Навчальна дисципліна «Цивільне право Украни. Особлива частина» присвячена вивченню системи договірних (договорів купівлі-продажу, дарування, ренти, найму, підряду, позички, перевезення, зберігання тощо) та недоговірних зобов'язань, а також основ спадкового права.

Галузь знань - 0304 - Право

Напрям підготовки: 7.060101 - Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Метою викладання навчальної дисципліни "Цивільне право України. Особлива частина" є глибоке засвоєння знань про особливу частину цивільного права як окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування цивільного закону.

 Основними завданнями вивчення дисципліни "Цивільне право України. Особлива частина" є формування у студентів спеціальних знань щодо з'ясування у процесі навчання поняття та особливостей окремих різновидів договорів, поняття недоговірних зобов'язань, правового регулювання спадкування, напрацювання студентами навичок тлумачення цивільно-правових норм, їх застосування при розв'язанні задач, виконанні тестових завдань, підготовці проектів цивільно-правових документів тощо.