Кафедра міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури є структурним підрозділом факультету Європейського права та правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері цивільного, кримінального, господарського і адміністративного судочинства, нотаріату, адвокатури, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Основним завданням кафедри є спрямування зусиль професорсько-викладацького складу для досягнення високого рівня теоретичних знань і практичних навичок студентів. З цією метою розроблена посилена практична спрямованість навчальних планів, збільшено кількість годин на виробничу та переддипломну практику студентів, забезпечена можливість проведення інтерактивного навчання, читання лекцій із застосуванням мультимедійного обладнання, залучення студентів до набуття практичних навичок через участь у роботі юридичної клініки, проведення практичних занять шляхом відвідування судових засідань.

В.о. завідувача кафедри: 
Менджул Марія Василівна, 
к.ю.н., доцент


Допомогти з Search courses

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій цивільних спорів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності «Правознавство».

 Вивчення даної дисципліни має важливе практичне та теоретичне значення. По-перше, дозволяє запобігти помилок при застосуванні норм матеріального та процесуального права, забезпечуючи, в свою чергу, високу якість розгляду цивільних справ. По-друге, теоретичний аналіз судової практики розгляду окремих категорій цивільних справ дає підстави, наприклад, для виявлення прогалин у правовому регулюванні суспільних відносин або суперечливих за змістом норм права, які регулюють аналогічні правовідносини. По-третє, в результаті такого дослідження визначаються конкретні способи усунення судових помилок та прогалин у законодавстві.

Особливість розгляду окремих категорій цивільних спорів може, наприклад, проявлятися у наступних аспектах:

1) співвідношенні загальних та спеціальних процесуальних норм, закріплених в ЦПК;

2) співвідношенні процесуальних норм, визначених у положеннях ЦПК, із спеціальними процесуальними нормами, які досить часто зустрічаються у положеннях матеріального права;

3) особливостях використання норм матеріального права, без якого неможливо вирішити по суті будь-яку цивільну справу, враховуючи при цьому, наявність визначеної ієрархії законів та інших нормативно-правових актів України;

4) обов’язкового застосування українськими суддями положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) (далі – Конвенція) та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (далі – Євросуд) при захисті тих прав, які передбачені Конвенцією.

Предметом вивчення навчальної дисципліни в цьому спецкурсі є особливості розгляду окремих категорій цивільних справ, порядку проведення попереднього судового засідання, особливості застосування таких інститутів, як забезпечення доказів та забезпечення позову, особливості підготовки окремих категорій цивільних справ до судового розгляду тощо. Знання норм цивільного процесуального права, проблем в їх застосуванні на практиці допомагатимуть студентам юридично грамотно складати процесуальні документи в цивільних справах, що є обов’язковою вимогою майбутнього юриста для роботи за фахом.   

 

 


«Адвокатура в Україні та правових системах інших країн» є невід’ємною складовою державного стандарту базових юридичних дисциплін. Саме ця навчальна дисципліна відіграє важливу роль у професійній орієнтації майбутніх юристів. У Декларації про державний суверенітет України підтверджені прагнення створити демократичне суспільство, потреба всебічного забезпечення прав і свобод людини, необхідність побудови правової держави.

Правова захищеність особи – одна з фундаментальних ознак правової держави, яка передбачає наявність системи ефективних юридичних засобів реалізації захисту прав особи. В цій системі особливе місце належить адвокатурі, покликаній здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів громадян.

Курс «Адвокатура в Україні та правових системах інших країн» запроваджений з метою поглиблення знань студентів щодо адвокатської діяльності зі здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах.

 


Навчальна дисципліна дисципліни «Адвокатура України» розроблена з урахуванням того, що студенти засвоїли основні положення нормативних навчальних дисциплін: «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Господарське право», «Цивільне право». Вона передбачає вивчення питань, що стосуються організації діяльності адвокатури в Україні.

Одним з основних обов’язків нашої держави є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Цьому сприяє діяльність адвокатури України, основні напрями діяльності якої зазначені в ст. 59 Конституції України: «Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у суді та інших державних органах в Україні діє адвокатура».

Метою дисципліни «Адвокатура України» є закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства.

Засвоєння дисципліни «Адвокатура України» дозволить більш глибоко усвідомити завдання, які поставлені перед вітчизняною адвокатурою, види, форми, гарантії адвокатської діяльності, правовий статус адвоката та органів адвокатського самоврядування; сприятиме зміцненню законності і правопорядку у всіх сферах суспільного життя, забезпеченню прав і законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб.

Завданням навчальної дисципліни «Адвокатура України» є: засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, договір про надання правової допомоги, тощо.); розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката та його помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення адвокатської діяльності; визначення структури й повноважень органів адвокатського самоврядування; з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління.

Метою вивчення курсу "Адвокатура України" є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації надання юридичної допомоги в Україні.