Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки: 6.140103  «Туризм» факультету туризму і міжнародних комунікацій.

         Метою курсу є підготовка майбутніх бакалаврів до роботи на туристичному ринку, використання ними інструментів маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі.

         Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг в туризмі» є формування таких знань:

-       теоретичних та методологічних основ туристичного маркетингу;

-       системного підходу до маркетингу туристичного підприємства;

-       вивчення особливостей мікро- та макросередовища маркетингу;

-       організації та здійснення маркетингових досліджень туристичних ринків;

-       сегментування туристичного ринку та вибору цільових сегментів;

-       розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик в туризмі;

-       стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу в туризмі.

         Предметом вивчення дисципліни є закономірності розвитку туристичного маркетингу, системи маркетингу підприємства готельного, курортного або туристичного сервісу, процеси оперативного та стратегічного управління маркетингом в туризмі.