«Історія держави і права зарубіжних країн» є невід’ємною складовою державного стандарту базових юридичних дисциплін. Саме ця навчальна дисципліна відіграє провідну роль в ознайомленні майбутніх юристів  з світовою політичною та правовою культурою, знання якої дає можливість  глибше зрозуміти сучасні державно і – правотворчі процеси, прогнозувати основні тенденції їх розвитку . Як навчальний предмет "Історія держави і права зарубіжних країн" розглядає і досліджує виникнення, розвиток, функціонування держави і права країн у різні історичні епохи, причому, у навчальному курсі вивчаються не всі держави, а лише ті. які справили найбільший вилив на історію державності, на становлення та удосконалення систем права.

 Історія держави і права зарубіжних країн тісно пов’язана  з іншими історико – правовими дисциплінами, теорією держави і права  і разом з ними виступає методологічним підґрунтям вивчення сучасних галузей права. Це обумовлює необхідність пошуку  різноманітних форм її вивчення, підготовки відповідного навчально - методичного забезпечення.