Метою вивчення навчальної дисципліни "Недеревні ресурси" є формування необхідної бази теоретичних і практичних знань та умінь для використання і відновлення недеревної продукції лісу, здійснення побічного користування в лісах.

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Недеревні ресурси» є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):

1. Ботаніка

2. Фізіологія рослин

3. Лісознавство


Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне оцінювання та самостійна робота

Модульна

контрольна робота

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

40

100

12

12

12

12

12