Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання адміністративних послуг» є набуття здобувачем достатніх компетентностей щодо організаційних основ надання адміністративних послуг органами публічної влади та вміння застосовувати отримані знання та навики на практиці.

Предметом дисципліни «Правове регулювання адміністративних послуг» є положення нормативної бази України, навчально-наукові теоретичні положення з адміністративного права, в яких відображено процедури надання адміністративних послуг.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Правове регулювання адміністративних послуг” є:

1) ознайомлення із поняттям, ознаками, принципами адміністративних послуг;

2) вивчення порядку та особливостей реалізації провадження щодо надання адміністративних послуг;

3) поглиблене вивчення особливостей та характеристик окремих видів адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності.

 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти таких компетентностей:

·                    здатність до аналізу та синтезу інформації та правових проблем, що стосується організації адміністративних послуг;

·                    здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (нормативних, правозастосовних);

·                    креативність та здатність продукувати нові думки та ідеї стосовно організації та правового регулювання здійснення провадження щодо надання адміністративних послуг;

·                    здатність застосовувати знання у практичній юридичній діяльності, вести діалоги й аргументувати під час наукових і ділових дискусій;

·                    здатність здійснювати аналіз законодавчих та підзаконних актів.