Метою навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, здатних розв‘язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та формування у особистості навиків критичної оцінки і застосування на практиці теоретичних знань та інноваційних методів, здатності до постійного навчання та самовдосконалення.