Інженерно-технічний факультет було відкрито в Ужгородському державному університеті наказом ректора №139-05 від 7 березня 1991 року.

З першого вересня 1991 року розпочали навчання  дві групи зі спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Приладобудування» за денною і заочною формами навчання, де освіту здобували 50 студентів. Пізніше були відкриті нові спеціальності та сформовані відповідні кафедри.

"Структури даних та алгоритми" - це базова спеціальна дисципліна у загальній схемі алгоритмічної i програмістської підготовки студентів напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія", який викладається у 1-му та 2-му семестрах.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

ЗНАТИ: основні структури даних, дані з динамічною структурою, алгоритми маніпулювання даними різної структури, методи структурного та модульного програмування і проектування, різні способи запису алгоритмів

ВМІТИ: розроблювати складні алгоритми на основі вивчених основних алгоритмів та структур даних з використанням структурних методів розробки програм.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні студентами основ програмування з інформатики в обсязі середньої школи.

Мета курсу - Ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку сервісів мережі Інтернет; з основними стандартами обміну даними між додатками та сервісами Інтернет; з основними правилами проектування сайтів та сервісів Інтернет; набуття навичок застосування мови PHP для створення динамічних сайтів та сервісів Інтернет; освоєння студентами основних технологічних методів практичного застосування мовних засобів програмування для розробки програмного продукту.

Завдання дисципліни - освоєння студентами основних технологічних методів практичного застосування мовних засобів програмування для розробки програмного продукту в мережі Інтернет.

Підвищення якості вищої освіти визначається використанням нових методів і засобів навчання. Активне навчання потребує залучення студентів у навчальний процес. Широке застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семінарських, практичних та лабораторних заняттях.