6.153-мікро та наносистемна техніка-денна

Матеріали електронної техніки

Наведено структуру елементної бази сучасних радіо- і електронних апаратів. Розглянуто функціональне призначення, основні електричні й експлуатаційні параметри і особливості застосування резисторів, конденсаторів, індуктивних компонентів, діодів, біполярних та польових транзисторів та інших елементів функціональної електроніки.

Для студентів спеціальності 6.163-біомедична інженерія


6.105-прикладна фізика і наноматеріали-денна

Оптичні явища

          Курс «Остови інформаційної і вимірної техніки» відноситься до циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
104 Фізика та астрономія.
          Метою і завданням вивчення курсу є:
  • вивчення студентами класифікації, загальної будови та характеристик засобів вимірювання, зокрема інформаційно-вимірювальних систем, установок та приладів;
  • вивчення студентами методів та фізичних принципів вимірювання різноманітних неелектричних фізичних величин;
  • формування у студентів розуміння методологічних проблем розробки та створення різноманітних датчиків фізичних величин, методів вимірювань, вимірних приладів, установок та вимірних систем;
  • одержання навиків розрахунку та дослідженні основних параметрів первинних перетворювачів, приладів та установок на їх основі;
  • ознайомлення студентів з новітніми технологіями створення первинних перетворювачів та найбільш загальними досягненнями в області вимірної техніки.

Спец. 6.014-фіз-середня освіта фізика-денна + 6.104-фізика та астрономія-денна

Оптика