Допомогти з Search courses

Мета формування у студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання засвоєння студентами новітніх теорій, забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - організацію цивільної оборони в сучасних умовах;

- основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях;

- оцінку обстановки в надзвичайних ситуаціях;

- оцінку стійкості роботи об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях;

- систему ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- дії населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- систему підготовки населення з Цивільної оборони;

- основні положення міжнародного права з Цивільної оборони.

 

вміти: - визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту;

- приймати рішення з питань цивільної оборони в межах своїх повноважень;

- виконувати проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах відповідно до своїх професійних обов’язків;

- вибирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в   зоні надзвичайних ситуацій, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- розуміти, розробляти і впроваджувати превентивні та оперативні (аварійних) заходи цивільного захисту;

- інтерпретувати новітні досягнення в теорії та практиці управління безпекою у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечити якісне навчання працівників об’єктів господарювання з питань цивільного захисту, надати допомогу та консультацію працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у надзвичайних ситуаціях;

- оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій за встановленими критеріями та показниками.


 

          Мета та завдання викладання дисципліни «Інформатика та математико-статистичні методи»:

 

викладення основних понять, понять математичного апарату та ідей методів даної науки;

 

формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розв’язування задач з елементами випадковості;

 

роз’яснення ситуаційних методологічних проблем, які виникають при математичному аналізі реальних масових випадкових явищ;

 

ознайомлення з методами математичної статистики, які реалізуються за допомогою автоматизованих систем;

 

• вироблення на відміну від звичайного детермінованого, так званого імовірнісного, способу міркувань.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати: основні поняття та формули наведені у програмі ;

 

вміти: використовувати отримані знання для розв’язування теоретичних та практичних задач, а також для обробки результатів статистичних досліджень за допомогою автоматизованих систем.

 

 


Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо лінійної алгебри та аналітичної геометрії, необхідних для вивчення інших математичних дисциплін, розвиток навичок розв’язування задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії, розвиток аналітичного мислення.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

        - Формування комплексних знань щодо основ алгебри та аналітичної геометрії;

- Набуття студентами навичок і умінь з розв’язку алгебраїчних і геометричних задач.

Вимоги до результатів засвоєння дисципліни:

В результаті засвоєння дисципліни студент повинен:

знати:

- Основи теорії визначників і матриць;

- Основи теорії систем лінійних рівнянь;

- Основи теорії квадратичних форм в дійсному лінійному просторі;

- Основи теорії лінійних операторів;

- Елементи геометрії прямих і площин;

- Основи теорії кривих і поверхонь другого порядку.

вміти:

- Виконувати необхідні операції з комплексними числами;

- Виконувати дії з матрицями;

- Обчислювати визначники матриць;

- Знаходити бази даної системи векторів;

- Знаходити координати вектора в деякому базисі;

- Доповнювати до базису будь-яку лінійно незалежну систему векторів;

 

володіти:

- Виконувати дії над векторами;

- Знаходити відстані від точки до прямої, між двома прямими;

- Дослідити взаємне розташування прямих;

- Будувати різні рівняння площин;

- Знаходити відстані від точки до площини, між двома паралельними площинами.


Анотація

до дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі»

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців з напряму підготовки 6.030601-Менеджмент(денна форма навчання) теоретичних знань і практичних навичок використання оптимізаційних методів і моделей, що забезпечують найкращі розвязки практичних задач менеджменту.

 

Завдання дисципліни – застосування оптимізаційних методів і моделей для перевірки теоретичних гіпотез на фактичному матеріалі, а також кількісне обґрунтовування оптимальних рішень.

 

Предмет дисципліни – оптимізаційні методи та засоби для дослідження економічних явищ і процесів, що відбуваються в менеджменті.


Анотація

до дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»

 

1.     Мета та завдання дисципліни.

Метою засвоєння навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» є розвиток системного мислення студентів шляхом вивчення методів оптимізації, різних типів математичних моделей, які можуть використовуватись при аналізі та розв’язуванні широкого спектру задач науки, техніки та економіки.

Завданням дисципліни є формування у майбутніх фахівців необхідних навичок та вмінь з метою застосування їх для розв’язків різних типів прикладних задач.

2.     Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

Для вивчення дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»

студенту необхідні наступні знання, вміння та навички, які формуються наступними попередніми дисциплінами:

-         лінійна алгебра та аналітична геометрія;

-         математичний аналіз;

-         теорія ймовірностей та математична статистика;

-         інформатика;

-         мікро- та макроекономіка.

 

3.     В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-         основні принципи побудови математичних моделей реальних процесів та явищ;

вміти:

-         обирати найбільш оптимальні варіанти дій при розв’язуванні  практичних задач  з використанням інструментарію дисципліни «Математичні методи дослідження операцій».