Трансформація ринкових відносин в Україні вимагає перегляду поглядів на бухгалтерський облік та  методологічні  аспекти його розвитку. Особливо це актуально в умовах  переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, коли в його системі створюється левова частка інформації про фактичний стан підприємства і, відповідно до цих обставин, облік повинен забезпечити спостереження та обробку інформації про них.  
    В пропонованій навчальній дисципліні відображений
 історичний досвід, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, інші доступні джерела, в яких розглядаються етапи та напрями розвитку господарського обліку, виділення і формування його виду - бухгалтерського обліку, становлення бухгалтерського обліку як науки, його методології, важливіших методів та прийомів  (бухгалтерського балансу, рахунків та подвійного запису, документації та інвентаризації, оцінки і калькуляції, звітності),  системи облікової реєстрації та форм бухгалтерського обліку, його організації і управління з орієнтацією на перспективи використання  зарубіжного досвіду бухгалтерського обліку та сучасних засобів лічильної техніки.