Мета навчальної дисципліни «Дендрофлора Карпат» випливає з цілей освітньої-професійної програми випливає з цілей освітньої-професійної програми підготов­ки випускників вищого навчального закладу та визначаються змістом тих системних знань і умінь, якими повинен оволодіти фахівець лісового господар­ст­ва або вчений-лісівник.

Відповідно до освітньої програми вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

Загальні компетентності:

1) знання та розуміння предметної області та розуміння професії;

Фахові компетентності:

1) здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;

2) Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови існування людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.