Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», створено в 1993 році на базі відділення «Правознавство», яке функціонувало у складі економічного факультету з 1991 року.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до загальної ліцензії, виданої ДВНЗ «Ужгородський національний університет», серії АД - №072680 від 10.09.2012 року, за напрямом «Право» за спеціальністю «Правознавство» за ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр».

Програма вивчення навчальної дисципліни «ДОКТРИНА СІМЕЙНОГО ПРАВА» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії спеціальності «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові погляди в сері правового регулювання відносин між членами сім’ї, а також особами, які пов’язані сімейними правовідносинами, в тому числі відносини, які виникають: при укладенні та розірванні шлюбу, здійсненні особистих немайнових та майнових прав подружжя, батьків, дітей та інших членів подружжя, влаштуванні дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

 


Трудове право є провідною галузю в системі права України. Предметом вивчення навчальної дисципліни є трудові відносини, які виникають при: здійсненні найманим працівником права на працю та відпочинок; забезпеченні гарантій працевлаштування жінок, неповнолітніх, інвалідів; укладенні та розірванні трудових договорів; забезпеченні зайнятості, профорієнтації і працевлаштування; професійному відборі, професійній підготовці й підвищенні кваліфікації кадрів; соціально-партнерські відносини; укладанні і виконанні колективних договорів; нагляді і контролі за охороною праці й дотриманням трудового законодавства; розгляді трудових спорів тощо.

Глобалізаційні світові процеси супроводжуються активною трудовою міграцією працездатного населення з одних країн до інших у пошуках роботи. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність врегулювання цих відносин і, крім того, створює підстави для удосконалення національного трудового законодавства з метою наближення його до міжнародних стандартів, які встановлені Міжнародною Організацією Праці.

Вивчення порівняльного трудового та соціального права стає необхідною умовою для одержання юридичних знань студентами, ознайомлення їх із найсучаснішими доробками провідних учених, порівняльно-правовим аналізом трудового законодавства України із відповідним законодавством країн світу.

При викладанні дисципліни «Порівняльне трудове та соціальне право» використовується порівняльний метод дослідження теоретичних та практичних аспектів трудового та соціального права України з аналогічним правом інших країн (США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії та ін.). Значна увага в навчальному процесі приділяється вивченню студентами українського трудового і соціального права з метою його гармонізації зі стандартами Європейського Союзу та його країн-членів.

Предметом навчальної дисципліни«Сімейне право» є відносини між членами сім'ї, а також особами, які пов'язані сімейними правовідносинами, в тому числі відносини, які виникають: при укладенні та розірванні шлюбу, здійсненні особистих немайнових та майнових прав подружжя, батьків, дітей та інших членів подружжя, влаштуванні дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейних відносин з іноземним елементом тощо.

Актуальність вивчення курсу. Масштаби поширення багатьох соціально-негативних явищ, таких, як зменшення народжуваності, дитяча безпритульність, дитяча смертність, збільшення кількості осіб, позбавлених батьківських прав, соціальне сирітство, створює загрозу для національної безпеки нашої держави. За останні роки з метою забезпечення реалізації прав громадян, а також подолання зазначених соціально-негативних явищ, в Україні було прийнято багато нормативних актів, які встановлюють основні засади державної політики у цій сфері. Логічним завершенням реформування сімейного законодавства стало прийняття 10 січня 2002 р. Сімейного кодексу України, введеного в дію з 1 січня 2004 р., який вніс багато змін у правове регулювання сімейно-правових відносин.

Сімейний кодекс України містить значну кількість норм, що регулюють відносини, які раніше не входили до сфери дії сімейного права, наприклад, договірні засади регулювання сімейних відносин, заручини, режим окремого проживання подружжя, особисті немайнові права та обов'язки суб'єктів сімейних відносин тощо. При цьому удосконалення правового регулювання сімейних відносин в Україні відбувається із врахуванням європейських стандартів.